ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA


z dnia 14 listopada 2000 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

(Dz. U. Nr 115 z dnia 21 grudnia 2000 r. poz. 1209)

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
§ 2. Wysokość opłat za:
    1) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
    2) uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
    3) czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
    4) udzielanie informacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
    5) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2, podlegają corocznie, z dniem 1 marca, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do roku poprzedzającego miniony rok, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 113, poz. 729).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. (poz. 1209)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

1. Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budynków i budowli:

Tabela I

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Podział

 

Liczba działek ewidencyjnych, liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych

Od

do

1

-

3

79,27 złote

2

4

10

79,27 złote oraz dodatkowo kwota 13,21 złotych za każdą działkę powyżej trzech

3

11

-

171,76 złotych oraz dodatkowo kwota 6,61 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu

 

Inne opracowania do celów prawnych

 

Liczba działek ewidencyjnych w obszarze opracowania

Od

do

4

-

1

66,06 złotych

5

2

10

66,06 złotych oraz dodatkowo kwota 13,21 złotych za każdą działkę powyżej jednej

6

11

-

184,97 złotych oraz dodatkowo kwota 6,61 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu

 

Rozgraniczenie nieruchomości

 

7

Do 10 punktów granicznych

79,27 złote

8

Następne punkty graniczne

Dodatkowo 3,30 złote za każdy następny punkt graniczny

 

Wznowienie znaków granicznych

 

9

Do 10 wznowionych znaków

66,06 złotych

10

Następne wznowione znaki

Dodatkowo 6,61 złotych za każdy następny znak graniczny

11

Inwentaryzacja budynku lub budowli

52,85 złotych za każdy budynek lub budowlę oraz dodatkowo 6,61 złotych za następny budynek lub budowlę na tej samej działce przy jednoczesnym opracowaniu

 

Inwentaryzacja przyłącza

 

12

Za pierwsze przyłącze do pojedynczego budynku lub budowli

52,85 złotych

13

Następne przyłącza do tego budynku

Dodatkowo 6,61 złotych za każde następne przyłącze

 

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

 

14

Do 100 metrów

39,64 złotych

15

Powyżej 100 metrów

Dodatkowo 13,21 złotych za każde następne rozpoczęte 100 metrów

16

Inwentaryzacja obiektu punktowego

13,21 złotych za pierwszy obiekt oraz dodatkowo 1,10 złotych za każdy następny obiekt przy jednoczesnym opracowaniu

 W przypadku:
   
1) inwentaryzacji budynku z przyłączami, wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 11 i 13, przy czym w przypadku budynku z jednym przyłączem - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 11,
    2) inwentaryzacji obiektów wydłużonych (np. ciek wodny, droga, rów) - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 14 i 15,
    3) inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie obiektów nie wymienionych w tabeli I - wysokość opłaty ustala się według tabeli II,
    4) ustalania i pomiaru granic podziału administracyjnego (w tym również granic obrębów ewidencyjnych) - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 9 i 10, stosując współczynnik 0,1,
    5) wyznaczania punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 39 ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - wysokość opłaty ustala się według tabeli I lp. 9 i 10,
    6) inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami - wysokość opłaty ustala się: za każde przyłącze według tabeli I lp. 13, a w odniesieniu do sieci - według lp. 14 i 15,
    7) jednoczesnej inwentaryzacji więcej niż jednego rodzaju sieci - opłatę podstawową spod lp. 14 pobiera się dla każdego rodzaju sieci oddzielnie,
    8) jednoczesnej inwentaryzacji więcej niż jednego rodzaju sieci wraz z przyłączami - do opłaty za inwentaryzację sieci ustalonej według tabeli I lp. 14 i 15, z uwzględnieniem pkt 7, dolicza się dodatkowo opłaty ustalone według tabeli I lp. 13 za każde przyłącze niezależnie od rodzaju sieci,
    9) jednoczesnej inwentaryzacji wielu budynków usytuowanych na różnych działkach - wysokość opłaty ustala się jako wielokrotność opłaty z tabeli I lp. 11,
    10) jednoczesnej inwentaryzacji przyłączy do wielu budynków - wysokość opłaty ustala się dla każdego budynku z tabeli I lp. 12 i 13.

2. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokościowych oraz wykonywanie map do celów projektowych i planistycznych:

Tabela II

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Aktualizacja mapy w skali 1 : 1 000
i w skalach większych

 

Powierzchnia opracowania

od

do

1

0,5 ha

1 ha

66,06 złotych

2

1 ha

10 ha

66,06 złotych oraz dodatkowo kwota 33,03 złotych za każdy rozpoczęty hektar, powyżej jednego

3

10 ha

-

363,33 złotych oraz dodatkowo kwota 11,01 złotych za każdy rozpoczęty hektar, powyżej dziesięciu

 

Aktualizacja mapy w skali 1 : 2 000
i w skalach mniejszych

 

Powierzchnia opracowania

od

do

4

0,5 ha

1 ha

44,04 złotych

5

1 ha

10 ha

44,04 złotych oraz dodatkowo kwota 11,01 złotych za każdy rozpoczęty hektar, powyżej jednego

6

10 ha

-

143,13 złotych oraz dodatkowo kwota 5,50 złotych za każdy rozpoczęty hektar, powyżej dziesięciu

7

Aktualizacja mapy dla obszaru do 0,5 ha niezależnie od skali opracowania

22,02 złotych

 W przypadku:
    1) opracowania realizowanego dla obszarów stanowiących odrębne zamknięte figury geometryczne - wysokość opłat ustala się oddzielnie dla każdego z tych obszarów,
    2) opracowania nowej mapy - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,2,
    3) braku zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 1,3,
    4) opracowania obejmującego: wykonanie nowej mapy, aktualizację mapy, potwierdzenie aktualności mapy istniejącej w zasobie - wysokość opłaty ustala się, stosując dla całego opracowania jedną opłatę podstawową określoną w tabeli II lp. 1 lub 4, odpowiednio do skali obejmującej największą część obszaru opracowania, z zastrzeżeniem pkt 1,
    5) opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji mapy z zasobu, bez jej aktualizowania - wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,01.

3. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomości, udostępnianie materiałów z zasobu dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, opracowania dla urządzania lasu oraz klasyfikacja gruntów:

Tabela III

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

1

Zakładanie ewidencji gruntów i budynków

3,30 złote za każdą działkę oraz 2,20 złote za każdy budynek

2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

4,40 złote za każdą działkę oraz 2,20 złote za każdy budynek

3

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych

11,01 złotych oraz dodatkowo kwota 0,28 złotych za każdą działkę i za każdy budynek

4

Scalenie i wymiana gruntów

39,64 złotych oraz dodatkowo kwota 5,50 złotych za każdy rozpoczęty hektar, powyżej jednego

5

Opracowania dla urządzania lasu

39,64 złotych oraz dodatkowo kwota 1,10 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego

6

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

33,03 złotych za pierwszy obręb oraz dodatkowo kwota 5,50 złotych za każdy następny obręb

7

Powszechna taksacja nieruchomości

33,03 złotych za pierwszy obręb oraz dodatkowo kwota 5,50 złotych za każdy następny obręb

8

Wgląd do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości

ryczałt za jednorazowe przeglądanie materiałów zasobu w wysokości 33,03 złotych za każdą udostępnianą jednostkę ewidencyjną (dzielnica, gmina)

9

Sporządzenie operatu szacunkowego i przekazanie do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego

ryczałt w wysokości 22,02 złotych za udostępnione materiały i informacje potrzebne do sporządzenia każdego operatu szacunkowego, z którego wyciąg zostanie przekazany do zasobu

10

Wgląd do materiałów zasobu dla celów związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych nie podlegających obowiązkowi zgłaszania.

ryczałt za jednorazowe przeglądanie materiałów zasobu w wysokości 33,03 złotych

 W przypadku:
    1) opracowania polegającego na zmianie nośnika informacji ewidencji gruntów i budynków - wysokość opłaty ustala się według tabeli III lp. 2, stosując współczynnik 0,01,
    2) opracowania polegającego na wykonaniu mapy numerycznej terenu Lasów Państwowych - wysokość opłat ustala się według tabeli III lp. 5, stosując współczynnik 0,1,
    3) sporządzania operatu szacunkowego i przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego oraz wglądu do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości w ramach zryczałtowanej opłaty - zagwarantowany jest dla wykonawcy tego opracowania wgląd do części opisowej ewidencji gruntów i budynków, dowodów zmian, mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, mapy glebowo-rolniczej, wyciągów z operatów szacunkowych oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
    4) sporządzania operatu szacunkowego, z którego wyciąg jest przekazany do zasobu - nie pobiera się opłat określonych w tabeli III lp. 8,
    5) przekazania do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego, dla którego sporządzenia nie były udostępniane z zasobu materiały i informacje - nie pobiera się opłat wynikających z tabeli III lp. 9.

4. Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Tabela IV

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

1

Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze, na którym nie istnieje mapa zasadnicza w wersji numerycznej

6,61 złotych za każde rozpoczęte 1000 metrów

2

Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze, na którym istnieje mapa zasadnicza w wersji numerycznej o pełnej treści lub kompleksowa aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

1,10 złoty za każde rozpoczęte 1000 metrów

 5. Zakładanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych:

Tabela V

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Osnowa pozioma i wysokościowa I lub II klasy

 

1

Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu osnowy

6,61 złotych za każdy inwentaryzowany punkt

2

Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru

3,30 złote za każdy pomierzony punkt

3

Uzupełnienie banku danych geodezyjnych

6,61 złotych za każdy punkt

 

Osnowa pozioma III klasy, wysokościowa III i IV klasy, inne osnowy

 

4

Inwentaryzacja osnowy

3,30 złote za każdy inwentaryzowany punkt

5

Wykonanie projektu osnowy

2,20 złote za każdy projektowany punkt

6

Stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru

3,30 złote za każdy pomierzony punkt

 6. Opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne:

Tabela VI

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Mapy topograficzne

 

1

Mapy topograficzne w skalach 1:10 000 i większych

132,12 złotych za opracowane godło

2

Mapy topograficzne w skalach mniejszych niż

1:10 000

396,36 złotych za opracowane godło

3

Inne opracowania topograficzne

396,36 zł za opracowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)

4

Mapy tematyczne

396,36 zł za opracowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)

5

Aktualizacja map topograficznych i tematycznych

11,01 zł za aktualizowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)

6

Topograficzna baza danych

11,01 złotych za wykorzystane godło mapy topograficznej oraz za wykorzystane zdjęcie lotnicze

7

Numeryczny model terenu

11,01 złotych za wykorzystane godło mapy topograficznej oraz za wykorzystane zdjęcie lotnicze

8

Druk map

6,61 złotych za każde drukowane godło (wyodrębniony arkusz mapy)

 7. Opracowania fotogrametryczne.

Tabela VII.

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

1

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych

1,10 złoty za wykonane zdjęcie - zgodnie z projektem nalotu

2

Opracowania fotogrametryczne (w tym: fotomapy i ortofotomapy)

6,61 złotych za każde wykorzystane zdjęcie

 8. Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne:

Tabela VIII

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

1

Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne

92,48 złote za punkt

9. Wysokość opłat określona w tabelach I - VIII ustalona została jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac, a także poświadczenie dokumentów stanowiących wynik prac przeznaczony dla zamawiającego, bez względu na ich ilość.
10. Jeżeli w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej dotyczącej opracowań wymienionych w tabelach I - VIII zachodzi konieczność wykonania również innych opracowań wymienionych w tych tabelach jako niezbędnych dla opracowania "zasadniczego" czynności pomocniczych, wysokość opłaty ustala się tak jak dla opracowania "zasadniczego".
11. Jeżeli w ramach jednego zgłoszenia pracy geodezyjnej wykonywane są różne opracowania wymienione w tabelach I - VIII, wysokość opłaty ustala się dla każdego opracowania odrębnie.
12. Jeżeli zgłoszenie dotyczy pracy geodezyjnej i kartograficznej wymienionej w tabelach I-VIII, realizowanej w odrębnych etapach, uzgodnionych z organem prowadzącym zasób, wysokość opłaty dla każdego z etapów ustala się jak dla danego rodzaju pracy, stosując współczynnik 1/n, gdzie n jest liczbą etapów.
13. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku gmin, powiatów lub województw, wysokość opłaty ustala się dla całego obiektu. Wysokość opłaty dla całego obiektu określa ośrodek, na terenie którego występuje największa część obiektu. Opłata jest wnoszona do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej proporcjonalnie do wielkości części obiektu położonych na terenie tych gmin, powiatów lub województw, z wyłączeniem opłat za opracowania zgłaszane do centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które nie podlegają podziałowi.
14. Wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu, z tym że wysokość opłat określoną w tabeli III lp. 5, lp. 8, lp. 10 i tabeli VI lp. 8 ustala się wg stawek obowiązujących w dniu udostępnienia materiałów.
Pobranie opłaty następuje odpowiednio w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu albo udostępnienia materiałów.
15. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż sześć miesięcy, wysokość opłaty ustala się w wysokości 45% opłaty naliczonej według wysokości stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia. Pozostałe 55% należności ustala się według wysokości stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
Pobranie opłaty zaliczkowej następuje w dniu zgłoszenia prac.
Pobranie opłaty pozostałej następuje w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.
16. W przypadku:
    1) rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy, wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu powiadomienia ośrodka dokumentacji o rezygnacji, stosując współczynnik 0,3. Pobranie opłaty następuje w dniu zawiadomienia o rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy,
   
2) niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie deklarowanego zakończenia pracy. Pobranie opłaty następuje 11 dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.
17. Do czasu ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego przekazywania do zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych, których format jest zgodny ze standardem ustalonym i ogłoszonym w formie pisemnej, przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób, w drodze obwieszczenia, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,5.
18. W przypadku przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej.
19. Jeżeli w przypadku wykonania pracy geodezyjnej, z inicjatywy wykonawcy pracy lub ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nastąpi wznowienie zniszczonego lub uszkodzonego znaku osnowy geodezyjnej i przekazanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosownej dokumentacji, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,9.
20. Opłaty określone w tabelach I - VIII nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej.
21. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.


ZAŁĄCZNIK Nr 2

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

1

Za pierwsze 100 metrów

66,06 złotych

2

Powyżej 100 metrów

13,21 złotych za każde

następne 100 metrów

 

Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku

 

3

Za pierwsze przyłącze

33,03 złotych

4

za każde następne przyłącze

5,50 złotych

1. W razie konieczności uzgodnień wynikających z wprowadzonych zmian do już uzgodnionego projektu, wysokość opłaty za dodatkowe uzgodnienie ustala się odpowiednio do długości ponownie uzgadnianego odcinka sieci uzbrojenia terenu i ilości przyłączy.
2. Opłaty w tabeli dotyczą jednego rodzaju sieci.
3. W przypadku:
   
1) uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1, 2 i 4,
    2) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1 i 2 odrębnie dla każdego rodzaju sieci,
   
3) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji różnych sieci wraz z przyłączami, pobiera się opłaty określone w tabeli pod lp. 1, 2 i 4 odrębnie dla każdego rodzaju sieci,
   
4) uzgadniania w ramach jednej dokumentacji przyłączy do więcej niż jednego budynku, pobiera się opłaty dla każdego budynku odrębnie,
   
5) uzgadniania podziemnych budowli, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp., za każdy uzgadniany obiekt pobiera się opłatę określoną w tabeli pod lp. 3, stosując współczynnik 3,0.
4. Za udostępnianie informacji o dokonanych uzgodnieniach usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do uzupełnienia map do celów projektowania sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłaty określone w tabeli, stosując współczynnik 0,1.
5. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez inwestora wniosku o uzgodnienie.
Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu.
6. Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.
7. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.


ZAŁĄCZNIK Nr 3

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE

1. Udostępnianie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

Tabela I

Lp.

Rodzaj opracowania źródłowego

Opłata

1

2

3

1

Wykaz podmiotów

2,20 złote za pozycję wykazu

2

Rejestr gruntów

1,10 złoty za jednostkę rejestrową

3

Rejestr budynków i rejestr lokali

2,20 złote za jednostkę rejestrową

4

Zbiory tematyczne

66,06 złotych za obręb

5

Zbiory danych opisowych GESUT

110,10 złotych za jednostkę ewidencyjną

2. Udostępnianie danych kartograficznych:

Tabela II

Lp.

Rodzaj opracowania źródłowego

Opłata

 

Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)

 

Skala użytkowa udostępnianej mapy

od

do

1

większa od 1:1000

1:1000

13,21 złotych za hektar

2

mniejsza od 1:1000

1:5000

3,30 złotych za hektar

3

mniejsza od 1:5000

-

0,44 złotych za hektar

 

Mapa topograficzna

 

Skala użytkowa udostępnianej mapy

od

do

4

1:5 000

1:10 000

15,41 złotych za godło mapy

5

mniejsza od 1:10 000

1:50 000

30,83 złotych za godło mapy

6

mniejsza od 1:50 000

1:200 000

66,06 złotych za godło mapy

7

mniejsza od 1:200 000

-

105,70 złotych za godło mapy

8

Inne mapy znajdujące się w zasobie

19,82 złotych za godło (wyodrębniony arkusz mapy).

W przypadku:
    1) udostępniania informacji krajowego systemu informacji o terenie w formie:
        a) komputerowych zbiorów rastrowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli,
        b) komputerowych zbiorów wektorowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli, stosując współczynnik 2,5,
    2) udostępniania wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej, wysokość opłaty ustala się według lp. 1 - 3 tabeli, stosując dla poszczególnych warstw tematycznych następujące współczynniki:
   
     a) nakładka O - osnowa geodezyjna - 0,02,
        b) nakładka E - ewidencja gruntów i budynków - 0,30,
            w tym: granice działek - 0,14,
                    budynki - 0,14,
                    klasoużytki - 0,02,
        c) nakładka U - sieci uzbrojenia terenu - 0,43,
            w tym: sieć ciepłownicza - 0,06,
                    sieć energetyczna - 0,06,
                    sieć gazowa - 0,06,
                    sieć kanalizacji deszczowej - 0,04,
                    sieć kanalizacji sanitarnej - 0,04,
                    sieć telekomunikacyjna - 0,06,
                    sieć wodociągowa - 0,06,
                    sieć inna (np. telewizji kablowej) - 0,02,
                    uzgodnienia projektowanych sieci - 0,03,
        d) nakładka S - sytuacja powierzchniowa - 0,20,
            w tym: ulice - 0,10,
                    hydrografia - 0,06,
                    inna (np. demografia) - 0,04,
       
e) nakładka W - rzeźba terenu - 0,05,
    3) udostępniania kilku warstw w ramach jednego zamówienia, opłaty określone odpowiednio do poszczególnych warstw podlegają sumowaniu.
3. Udostępnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie następuje w drodze umowy.
Ogólne warunki umów o udostępnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie określają odrębne przepisy.
4. W przypadku stałego, bieżącego udostępniania aktualizowanych danych krajowego systemu informacji o terenie opłaty z tabeli I i II stanowią jednorazową opłatę podstawową dla jednego użytkownika.
5. Niezależnie od opłaty podstawowej, za stałe, bieżące udostępnianie aktualizowanych danych krajowego systemu informacji o terenie, pobiera się miesięczną opłatę eksploatacyjną, której wysokość ustala się z tabeli I i II, w zależności od wielkości obszaru, dla którego udostępniane są dane krajowego systemu informacji o terenie.
    Do opłat określonych na podstawie tabeli I i II w niżej podanych przedziałach powierzchni stosuje się następujące współczynniki:
        1) do 100 ha - 0,060,
        2) powyżej 100 ha do 1.000 ha - 0,040,
        3) powyżej 1.000 ha do 2.500 ha - 0,030,
        4) powyżej 2.500 ha do 5.000 ha - 0,020,
        5) powyżej 5.000 ha do 10.000 ha - 0,014,
        6) powyżej 10.000 ha do 20.000 ha - 0,010,
        7) powyżej 20.000 ha 0,007.
6. Miesięczną opłatę eksploatacyjną pobiera się jeden raz w miesiącu, niezależnie od ilości udostępnień, jakich dokonano w ciągu miesiąca.
7. W przypadku rzadszego niż raz w miesiącu udostępniania aktualizowanych danych, miesięczną opłatę eksploatacyjną pobiera się za każde zrealizowane udostępnienie.
8. Osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym, współfinansującym budowę bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, opłatę podstawową obniża się proporcjonalnie do wielkości zaangażowanych środków oraz wartości wniesionych aportów i sfinansowanych inwestycji według zasad preferencji określonych w umowie, o której mowa w ust 3.
Opłata eksploatacyjna, o której mowa w ust. 6, jest obowiązująca.
9. W przypadku udostępniania danych krajowego systemu informacji o terenie przy pomocy transmisji danych, opłaty określone w ramach niniejszego załącznika stosuje się ryczałtowo w przeliczeniu na 1 bit.
10. Wysokość opłaty podstawowej określa się według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3.
11. Pobranie opłaty podstawowej następuje w dniu zawarcia umowy, a opłaty eksploatacyjnej - ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło bieżące udostępnienie aktualizowanych danych.
12. Opłaty określone w tabelach I i II nie obejmują kosztów sporządzania kopii.
13. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu współczynników.


ZAŁĄCZNIK Nr 4

OPŁATY ZA UDZIELANIE INFORMACJI

1. Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie:

Tabela I

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Poświadczenie opracowania

 

1

Pierwszy arkusz

6,61 złotych za arkusz A4

2

Następne arkusze

1,10 złoty za każdy następny arkusz formatu A4

 W przypadku:
    1) formatu większego od A4 - wysokość opłaty ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu A4,
    2) nadania przedłożonym materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym - wysokość opłaty ustala się wg powyższej tabeli, stosując współczynnik 2,0, bez względu na format poświadczanych materiałów,
    3) poświadczania za zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków dokumentów, bez nadania cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym - wysokość opłaty ustala się według powyższej tabeli.

2. Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych i materiałów geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych:

Tabela II

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

Wgląd do dokumentacji

 

1

Tom dokumentacji

7,71 złotych za każdy przeglądany tom

2

Wyodrębniony arkusz mapy

5,5 złotych za każdy przeglądany arkusz

3

Rejestr ewidencji gruntów i budynków w postaci cyfrowej

11,01 złotych za każdy przeglądany obręb

Dane w postaci dokumentu lub kopii

 

4

Dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie granicznym

13,21 złotych za każdy punkt

5

Dane o przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

3,30 złote za każdą działkę, budynek lub lokal

6

Kopia dokumentu z zasobu

6,61 złotych za każdy arkusz A4

Informacje dotyczące powszechnej taksacji

 

7

Udostępnianie dokumentów powszechnej taksacji

22,02 złotych za każdy obręb

Udostępnianie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

 

8

Baza danych dla całego kraju

13212,00 złotych

9

Baza danych dla pojedynczego województwa

880,80 złotych

10

Baza danych dla pojedynczego powiatu

44,04 złotych

11

Baza danych dla pojedynczej gminy

5,50 złotych

Zdjęcia lotnicze

 

12

Udostępnianie zdjęć lotniczych

10,00 złotych za każde udostępniane zdjęcie

W przypadku formatu większego od A4, w opłatach, gdzie jednostką jest format A4, jej wysokość ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu.

3. Udzielanie informacji poprzez udostępnienie map w formie kopii:

Tabela III

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

1

Mapa w skali od 1:200 do 1:2 000

26,42 złote za arkusz A4

2

Mapa w skali 1:5 000 i mniejszej

13,21 złotych za arkusz A4

3

Mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5 000
i 1:10 000

6,61 złotych za arkusz A4

4

Inne mapy znajdujące się w zasobie

6,61 złotych za arkusz A4

W przypadku:
   
1) formatu większego od A4, wysokość opłaty ustala się wg tabeli III z uwzględnieniem następujących współczynników: dla formatu A3 - współczynnik 1,5, dla formatu A2 współczynnik 2,0, dla formatu A1 - współczynnik 2,5, dla formatów większych od A1 współczynnik ustalany odpowiednio do wielokrotności formatu A1,
    2) mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopię zawierającą tylko jedną warstwę tematyczną, wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,3,
    3) udostępniania mapy ewidencji gruntów i budynków, wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,3,
    4) przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej,
    5) sporządzania kopii jako montażu z kilku sekcji map, opłatę ustala się według formatu udostępnianej kopii,
    6) udostępniania, sporządzania lub poświadczania więcej niż jednego egzemplarza tej samej mapy lub dokumentu w ramach jednego zamówienia, za każdy następny egzemplarz wysokość opłaty ustala się, stosując współczynnik 0,1.

4. Udzielanie informacji poprzez udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej:

Tabela IV

Lp.

Rodzaj opracowania źródłowego

Opłata

 

Mapa zasadnicza (podstawowa mapa kraju)

 

Skala użytkowa udostępnianej mapy

od

do

1

większa od 1:1 000

1:1 000

13,21 złotych za hektar

2

mniejsza od 1:1 000

1:5 000

3,30 złotych za hektar

3

mniejsza od 1:5 000

-

0,44 złotych za hektar

 

Mapa topograficzna

 

Skala użytkowa udostępnianej mapy

od

do

4

1:5 000

1:10 000

15,41 złotych za godło mapy

5

mniejsza od 1:10 000

1:50 000

30,83 złotych za godło mapy

6

mniejsza od 1:50 000

1:200 000

66,06 złotych za godło mapy

7

mniejsza od 1:200 000

-

105 złotych za godło mapy

8

Inne mapy znajdujące się w zasobie

16,90 złotych za godło (wyodrębniony arkusz mapy).

9

Ortofotomapa
opracowana ze zdjęć w skali 1:5 000

4,40 złotych za hektar

W przypadku:
    1) udzielania informacji poprzez udostępnianie danych kartograficznych map wymienionych pod lp. 1-8 tabeli IV w postaci:
        a) komputerowych zbiorów rastrowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli IV,
        b) komputerowych zbiorów wektorowych, wysokość opłaty ustala się według tabeli IV, stosując współczynnik 2,5,
    2) udostępniania wybranych warstw tematycznych (nakładek) mapy zasadniczej, wysokość opłaty ustala się według lp: 1 - 3 tabeli IV, stosując dla poszczególnych warstw tematycznych następujące współczynniki:
        a) nakładka O - osnowa geodezyjna - 0,02,
        b) nakładka E - ewidencja gruntów i budynków - 0,30,
            w tym: granice działek - 0,14,
                    budynki - 0,14,
                    klasoużytki - 0,02,
        c) nakładka U - sieci uzbrojenia terenu - 0,43,
            w tym: sieć ciepłownicza - 0,06,
                    sieć energetyczna - 0,06,
                    sieć gazowa - 0,06,
                    sieć kanalizacji deszczowej - 0,04,
                    sieć kanalizacji sanitarnej - 0,04,
                    sieć telekomunikacyjna - 0,06,
                    sieć wodociągowa - 0,06,
                    sieć inna (np. telewizji kablowej) - 0,02,
                    uzgodnienia projektowanych sieci - 0,03
        d) nakładka S - sytuacja powierzchniowa - 0,20,
            w tym: ulice - 0,10
                    hydrografia - 0,06,
                    inna ( np. demografia) - 0,04,
        e) nakładka W - rzeźba terenu - 0,05,
    3) udostępniania kilku warstw mapy zasadniczej w ramach jednego zamówienia, opłaty określone odpowiednio do poszczególnych warstw podlegają sumowaniu,
    4) udostępniania ortofotomapy do opłat określonych w tabeli N pod lp. 9, stosuje się współczynniki według niżej podanych przedziałów powierzchni udostępnianego obszaru:
        a) do 100 ha - 1,00,
        b) powyżej 100 ha do 1.000 ha - 0,70,
        c) powyżej 1.000 ha do 5.000 ha - 0,50,
        d) powyżej 5.000 ha do 10.000 ha - 0,40,
        e) powyżej 10.000 ha do 20.000 ha - 0,30,
        f) powyżej 20.000 ha do 30.000 ha - 0,20,
        g) powyżej 30.000 ha 0,15,
    5) udostępniania ortofotomapy opracowanej ze zdjęć w skali 1:26.000, do opłaty określonej w tabeli IV pod lp. 9 stosuje się współczynnik 0,4, z uwzględnieniem pkt 4.

5. W przypadku udzielania informacji i udostępniania materiałów przy pomocy teletransmisji danych, opłaty określone w ramach niniejszego załącznika stosuje się ryczałtowo w przeliczeniu na 1 bit.

6. W przypadku udostępniania, sporządzania lub poświadczania map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla prowadzonych z urzędu, przez organy administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych, a także dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,3.

7. Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania dokumentów.

8. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

9. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.


ZAŁĄCZNIK Nr 5

OPŁATY ZA WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

1. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego:

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

1

2

3

 

Wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego

 

1

Za pierwszą działkę, budynek lub lokal

110,10 złotych

2

Za każdą następną działkę, budynek lub lokal

Dodatkowo 11,01 złotych

 

Wypis z rejestru gruntów i budynków

 

3

Za pierwszą działkę, budynek lub lokal

11,01 złotych

4

Za każdą następną działkę, budynek lub lokal

Dodatkowo 5,50 złotych

2. Opłaty określone w tabeli oblicza się w ramach jednego wykonanego dokumentu.
3. Tabela określa opłaty za wykonanie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wyrysów i wypisów upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym.
4. Nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
5. Stosowanie opłat określonych w tabeli pod lp. 1 i 2 wyklucza stosowanie opłat określonych pod lp. 3 i 4.
6. Za sporządzenie wypisu o niepełnej treści, dla celów innych niż określono w ust. 3, za każdą działkę, budynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera się opłatę określoną w tabeli pod lp. 4, stosując współczynnik 0,6.
7. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez stronę zamówienia na wykonanie wyrysu i wypisu lub wypisu.
Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.
8. Opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.
9. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.