PRAWO   W  GEODEZJI

Prawo geodezyjne  
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 
z dnia 24 października 2000 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U. nr 100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086)

Scalanie i wymiana gruntów
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r.o scalaniu i wymianie gruntów.
(Dz.U. nr 58 z dnia 31 października 1989 r. poz. 349)
Zmiany:
z 1990 r. Dz.U. Nr 34, poz. 198,
z 1994 r. Dz.U. Nr 127, poz. 627,
Zmiany wynikające z:
z 1995 r. Dz.U. Nr 141, poz. 692,
z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136)

Podziały nieruchomości
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1998 r.
w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i
rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.

(Dz.U. nr 25 z dnia 27 lutego 1998 r. poz. 130)

Wykonanie przepisów dot. scalania i podziału nieruchomości 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości. 
(Dz.U. Nr 44 z dnia 9 kwietnia 1998 r. poz. 262)

Księgi wieczyste i hipoteka
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
(Dz.U. nr 19 z dnia 16 lipca 1982 r. poz. 147)
Zmiany:
z 1991 r. Dz.U. Nr 22, poz. 92,
z 1991 r. Dz.U. Nr 115, poz. 496,
z 1994 r. Dz.U. Nr 85, poz. 388,
z 1996 r. Dz.U. Nr 107, poz. 499,
z 1997 r. Dz.U. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 oraz Nr 140, poz. 940,
z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668
z 2000 r. Dz.U. Nr 74, poz. 885

KW i H wykonanie przepisów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 
(Dz.U. Nr 29 z dnia 6 kwietnia 1992 r. poz. 128)
Zmiany:
z 1994 r. Dz.U. Nr 85, poz. 388 i Nr 136, poz. 711,
z 1998 r. Dz.U. Nr 16, poz. 75)

Rozgraniczenie nieruchomości
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 
(Dz.U. Nr 45 z dnia 20 maja 1999 r. poz. 453)

Opracowania i czynności geodezyjne w budownictwie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133)

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
(Dz.U. Nr 26 z dnia 10 kwietnia 2000 r. poz. 316)

Kontrola działalności geodezyjnej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej.
(Dz.U. nr 72 z dnia 28 grudnia 1989 r. poz. 424)

Ochrona znaków (96')
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie. 
(Dz.U. nr 158 z dnia 31 grudnia 1996 r. poz. 814)

Ochrona znaków (99')
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 
(Dz.U. Nr 45 z dnia 20 maja 1999 r. poz. 454)
Zmiany:
z 2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89

Zasady zgłaszania prac
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
(Dz.U. nr 33 z dnia 24 maja 1990 r. poz. 195)

Ewidencja sieci uzbrojenia terenu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. 
(Dz.U. nr 83 z dnia 19 września 1991 r. poz. 376)

Obowiązki statystyczne
ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA  
z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych z realizacji prac geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i podziemnego uzbrojenia terenów. 
(M.P. nr 77 z dnia 11 grudnia 1996 r. poz. 704

Ewidencja gruntów i budynków
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
(Dz.U. nr 158 z dnia 31 grudnia 1996 r. poz. 813)

Ewidencja gruntów
ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów.
(M.P. nr 11 z dnia 25 marca 1969 r. poz. 98) (M.P. 1969, Nr 11, poz. 98,
Zmiany:
z 1988 r. M.P. Nr 7, poz. 62)

Sposób wykazywania danych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków. 
(Dz.U. Nr 38 z dnia 28 kwietnia 1999 r. poz. 371)

Określenie wymagań
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. 
(Dz.U. Nr 49 z dnia 31 maja 1999 r. poz. 492)

Zasób geodezyjny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. 
(Dz. U. Nr 49 z dnia 31 maja 1999 r. poz. 493)

Warunki przejęcia zasobu geodezyjnego przez gminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. 
(Dz.U. Nr 1 z dnia 14 stycznia 2000 r. poz. 4)

Fundusz Gospodarki Zasobem GiK
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

(Dz. U. Nr 91 z dnia 6 sierpnia 1997 r. poz. 566)

Ewidencjonowanie granic podziału terytorialnego państwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa. 
(Dz. U. Nr 75 z dnia 17 września 1999 r. poz. 849)

Nadawanie uprawnień
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
(Dz.U. Nr 107 z dnia 7 grudnia 2000 r. poz. 1139)

Klasyfikacja gruntów
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. 
(Dz.U. nr 19 z dnia 16 czerwca 1956 r. poz. 97)
Zmiany:
z 1957 r. Dz.U. Nr 5, poz. 21,
z 1972 r. Dz.U. Nr 49, poz. 317)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
(Dz.U. nr 16 z dnia 22 lutego 1995 r. poz. 78)
Zmiany:
z 1997 r. Dz.U. Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079)

Zagospodarowanie przestrzenne
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 
(Dz.U. nr 15 z dnia 25 lutego 1999 r. poz. 139)
Zmiany:
z 1999 r. Dz.U. Nr 41, poz. 412,
z 1999 r. Dz.U. Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136)

Zadania powiatów w zakresie gospodarki przestrzennej
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578) ustaliła kompetencje organów powiatu, w niewielkim zakresie dotyczące gospodarki przestrzennej.

Uprawnienia urbanistyczne
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uprawnień urbanistycznych.
(Dz.U. Nr 10 z dnia 5 lutego 1999 r. poz. 86)

Opłaty za czynności PZGiK
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
(Dz. U. Nr 115 z dnia 21 grudnia 2000 r. poz. 1209)

Statut GUGiK
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii. 
(Dz.U. Nr 157 z dnia 31 grudnia 1996 r. poz. 800)
Zmiany:
z 2001 r. Dz.U. Nr 6, poz.55

Działy administracji rządowej
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej. 
(Dz.U. Nr 82 z dnia 14 października 1999 r. poz. 928)

Zakres działania MRRiB
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
(Dz.U. Nr 50 z dnia 21 czerwca 2000 r. poz. 589)

Uprawnienia do nakładania mandatów karnych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 
(Dz.U. Nr 86 z dnia 22 października 1999 r. poz. 958)

Gospodarka nieruchomościami
USTAWA  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. nr 115 z dnia 29 września 1997 r. poz. 741) (tekst jednolity)
Zmiany:
z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Dz.U. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966,
z 2000 r. Dz.U. Nr 6, poz. 70 i Nr 46, poz. 543)

Gospodarka nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
USTAWA  z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 
(Dz.U. Nr 57 z dnia 31 maja 1995 r. poz. 299)
Zmiany:
z 1995 r. Dz.U. Nr 95, poz. 504,
z 1996 r. Dz.U. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Dz.U. Nr 54, poz. 349,
z 1999 r. Dz.U. Nr 49, poz. 484,
z 2000 r. Dz.U. Nr 6, poz. 70 i Nr 12, poz. 136)

Warunki i tryb dokonywania zamiany nieruchomości
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA  z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. 
(Dz.U. Nr 22 z dnia 31 marca 2000 r. poz. 288)

Własność lokali
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW  z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali. 
(Dz.U. nr 80 z dnia 26 września 2000 r. poz. 903)

Zasada wyceny i operat szacunkowy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. 
(Dz.U. Nr 98 z dnia 31 lipca 1998 r. poz. 612)

Przepisy dotyczące działalności zawodowej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej. 
(Dz.U. Nr 115 z dnia 4 września 1998 r. poz. 745)

Standardy techniczne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, artografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz.U. nr 30 z dnia 12 kwietnia 1999 r. poz. 297)

Polskie normy w geodezji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.
(Dz.U. nr 84 z dnia 25 lipca 1994 r. poz. 387)
Zmiany:
z 1995 r. Dz.U. Nr 45, poz. 235)

Ochrona informacji niejawnych
USTAWA  z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. 
(Dz.U. Nr 11 z dnia 8 lutego 1999 r. poz. 95)
Zmiany:
z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136)

Jednostki miar spoza układu SI
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. 
(Dz.U. nr 133 z dnia 30 grudnia 1993 r. poz. 639)

Prawo Wodne
USTAWA z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne 
(Dz.U. Nr 38 z dnia 30 października 1974 r. poz. 230)
Zmiany:
z 1980 r. Dz.U. Nr 3, poz. 6
z 1983 r. Dz.U. Nr 44, poz. 201
z 1989 r. Dz.U. Nr 26, poz. 139, Nr 35, poz. 192
z 1990 r. Dz.U. Nr 34, poz. 198, Nr 39, poz. 222
z 1991 r. Dz.U. Nr 32, poz. 131, Nr 77, poz. 335
z 1993 r. Dz.U. Nr 40, poz. 183
z 1994 r. Dz.U. Nr 27, poz. 96
z 1995 r. Dz.U. Nr 47, poz. 243
z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496
z 1997 r. Dz.U. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885
z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668
z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136
Zmiany wynikające z:
Dz.U. 1975 r. Nr 17, poz. 94
Dz.U. 1994 r. Nr 84, poz. 386
Dz.U. 1995 r. Nr 95, poz. 475)

Księgi i kataster gospodarki wodnej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ksiąg wodnych i katastru gospodarki wodnej. 
(Dz.U. nr 19 z dnia 24 sierpnia 1978 r. poz. 83)

Prawo geologiczne i górnicze
USTAWA  z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
(Dz.U. nr 27 z dnia 1 marca 1994 r. poz. 96)
Zmiany wynikające z:
z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Dz.U. Nr 88, poz. 554,
Zmiany:
z 1997 r. Dz.U. Nr 111, poz. 726,
z 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 885)

Dokumentacja mierniczo-geologiczna
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW ATURALNYCH I LEŚNICTWA  z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. 
(M.P. nr 48 z dnia 1 września 1994 r. poz. 392)

Kwalifikacje mierniczego górniczego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU  z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. 
(Dz.U. nr 109 z dnia 18 października 1994 r. poz. 522)
Zmiany:
z 1997 r. Dz.U. Nr 124, poz. 792)

Odznaka honorowa "Za zasługi dla geodezji i kartografii"
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 19 października 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla geodezji i kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. 
(Dz.U. nr 97, z dnia 4 grudnia 1999 r. poz. 1134)

Dziedziny dla których mogą być nadawane stopnie naukowe
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW TYTUŁU NAUKOWEGO I STOPNI NAUKOWYCH  z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe. 
(M.P. nr 16 z dnia 11 czerwca 1992 1992 r. poz. 123)
Zmiany:
z 1993 r. M.P. Nr 10, poz. 71)

Kodeks postępowania administracyjnego
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz.U. nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. poz. 1071)

UWAGA: strona będąca w opracowywaniu
Ostatnia aktualizacja 2001-09-15